DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

Saprofytické houby rostou pouze na odumřelém dřevě a podílejí se na humifikaci a mineralizaci odumřelé dřevní hmoty, čímž umožňují koloběh živin. Saprofytické houby tedy nepředstavují nebezpečí pro živé stromy, ale mohou působit negativně na opracovaném dřevě v budovách a dřevěných stavbách nebo na uskladněném dřevě. Saproparazitické houby napadají nejdříve živou dřevinu a po odumření hostitele pokračují v dekompozici, nebo mohou obsadit jako saprofyt odumřelé části (kořeny nebo větve) živé dřeviny a poté jako parazit infikovat celou dřevinu.
HOUBY ROSTOUCÍ NA ODUMŘELÉM DŘEVĚ:


• Annulohypoxylon multiforme (Fr.) Y. M. Ju, J. D. Rogers & H. M. Hsieh (dřevomor mnohotvarý)
• Antrodia serialis (Fr.) Donk (outkovka řadová)
• Armillaria gallica Marxm. & Romagn. (václavka hlíznatá)
• Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink (václavka smrková)
• Artomyces pyxidatus (Pers.) Jülich (korunokyjka svícnovitá)
• Auricularia auricula-judae (Bull.) Quél. (boltcovitka ucho Jidášovo)
• Bisporella citrina (Batsch) Korf & S. E. Carp. (voskovička citrónová)
• Bjerkandera adusta (Willd.) P. Karst. (šedopórka osmahlá)
• Bulgaria inquinans (Pers.) Fr. (klihatka černá)
• Byssomerulius corium (Pers.) Parmasto (dřevokaz papírovitý)
• Calocera cornea (Batsch) Fr. (krásnorůžek rohovitý)
• Calocera viscosa (Pers.) Fr. (krásnorůžek lepkavý)
• Chondrostereum purpureum (Pers.) Pouzar (pevník nachový)
• Clathrus archeri (Berk.) Dring (květnatec Archerův)
• Climacocystis borealis (Fr.) Kotl. & Pouzar (plstnateček severský)
• Coniophora puteana (Schumach.) P. Karst. (popraška sklepní)
• Coprinellus disseminatus (Pers.) J. E. Lange (hnojník nasetý)
• Coprinellus micaceus (Bull.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson (hnojník třpytivý)
• Coriolopsis gallica (Fr.) Ryvarden (outkovka francouzská)
• Crepidotus cesatii var. cesatii (Rabenh.) Sacc. (trepkovitka Cesatiho)
• Crucibulum laeve (Huds.) Kambly (pohárovka obecná)
• Cyathus striatus (Huds.) Willd. (číšenka rýhovaná)
• Cylindrobasidium evolvens (Fr.) Jülich (kornatec rozvitý)
• Dacrymyces stillatus Nees (kropilka rosolovitá)
• Daedalea quercina (L.) Pers. (síťkovec dubový)
• Daedaleopsis confragosa (Bolton) J. Schröt. (síťkovec načervenalý)
• Datronia mollis (Sommerf.) Donk (outkovka měkká)
• Diatrype disciformis (Hoffm.) Fr. (korovitka terčovitá)
• Diatrype stigma (Hoffm.) Fr. (korovitka tečkovaná)
• Discina ancilis (Pers.) Sacc. (destice chřapáčová)
• Encoelia furfuracea (Roth) P. Karst. (kornice otrubičnatá)
• Exidia glandulosa (Bull.) Fr. (černorosol bukový)
• Exidia pithya Fr. (černorosol smrkový)
• Exidia saccharina Fr. (černorosol borový)
• Exidia truncata Fr. (černorosol uťatý)
• Flammulina elastica (Lasch) Redhead & R. H. Petersen (penízovka pružná)
• Flammulina velutipes (Curtis) Singer (penízovka sametonohá)
• Fomes fomentarius (L.) J. Kickx f. (troudnatec kopytovitý)
• Fomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst. (troudnatec pásovaný)
• Galerina marginata (Batsch) Kühner (čepičatka jehličnanová)
• Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. (lesklokorka ploská)
• Ganoderma australe (Fr.) Pat. (lesklokorka tmavá)
• Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. (lesklokorka lesklá)
• Gloeophyllum abietinum (Bull.) P. Karst. (trámovka jedlová)
• Gloeophyllum odoratum (Wulfen) Imazeki (anýzovník vonný)
• Gloeophyllum sepiarium (Wulfen) P. Karst. (trámovka plotní)
• Gloeoporus taxicola (Pers.) Gilb. & Ryvarden (dřevokaz borový)
• Guepinia helvelloides (DC.) Fr. (rosolovec červený)
• Gyromitra gigas (Krombh.) Cooke (ucháč obrovský)
• Hericium alpestre Pers. (korálovec jedlový)
• Humaria hemisphaerica (F. H. Wigg.) Fuckel (bělokosmatka polokulovitá)
• Hymenochaete rubiginosa (Dicks.) Lév. (kožovka rezavá)
• Hyphodontia sambuci (Pers.) J. Erikss. (kornatec bezový)
• Hypholoma capnoides (Fr.) P. Kumm. (třepenitka maková)
• Hypholoma fasciculare var. fasciculare (Huds.) P. Kumm. (třepenitka svazčitá)
• Hypholoma sublateritium (Schaeff.) Quél. (třepenitka cihlová)
• Hypoxylon fragiforme (Pers.) J. Kickx f. (dřevomor červený)
• Hypoxylon howeanum Peck (dřevomor Howeův)
• Hypoxylon macrocarpum Pouzar (dřevomor velký)
• Hypsizygus ulmarius (Bull.) Redhead (líha jilmová)
• Inonotus radiatus (Sowerby) P. Karst. (rezavec lesknavý)
• Irpex lacteus (Fr.) Fr. (bránovitka mléčná)
• Ischnoderma benzoinum (Wahlenb.) P. Karst. (smolokorka pryskyřičnatá)
• Ischnoderma resinosum (Schrad.) P. Karst. (smolokorka buková)
• Kretzschmaria deusta (Hoffm.) P. M. D. Martin (spálenka skořepová)
• Kuehneromyces mutabilis (Schaeff.) Singer & A. H. Sm. (opeňka měnlivá)
• Lentinus strigosus Fr. (hlíva chlupatá)
• Lenzites betulina (L.) Fr. (lupeník březový)
• Leucogyrophana mollusca (Fr.) Pouzar (dřevomorka meruňková)
• Lycoperdon pyriforme Schaeff. (pýchavka hruškovitá)
• Merulius tremellosus Schrad. (dřevokaz rosolovitý)
• Mycena acicula (Schaeff.) P. Kumm. (helmovka jehličková)
• Mycena epipterygia (Scop.) Gray (helmovka slizká)
• Mycena galericulata (Scop.) Gray (helmovka tuhonohá)
• Mycena renati Quél. (helmovka žlutonohá)
• Nectria cinnabarina (Tode) Fr. Schaeff. (rážovka rumělková)
• Neolentinus lepideus (Fr.) Redhead & Ginns (houževnatec šupinatý)
• Omphalotus olearius (DC.) Singer (hlíva olivová)
• Panellus stipticus (Bull.) P. Karst. (pařezník obecný)
• Peniophora incarnata (Pers.) P. Karst. (kornatka masová)
• Peniophora rufomarginata (Pers.) Bourdot & Galzin (kornatka lipová)
• Peziza varia (Hedw.) Alb. & Schwein. (řasnatka měnlivá)
• Phaeolus schweinitzii (Fr.) Pat. (hnědák Schweinitzův)
• Phanerochaete sanguinea (Fr.) Pouzar (kornatec krvavý)
• Phellinus conchatus (Pers.) Quél. (ohňovec škeblovitý)
• Phellinus ferruginosus (Schrad.) Pat. (ohňovec rezavý)
• Phellinus igniarius (L.) Quél. (ohňovec obecný)
• Phellinus punctatus (Fr.) Pilát (ohňovec tečkovaný)
• Phlebia radiata Fr. (žilnatka oranžová)
• Phlebia rufa (Pers.) M. P. Christ. (žilnatka proměnlivá)
• Phlebiopsis gigantea (Fr.) Jülich (kornatec obrovský)
• Pholiota aurivella (Batsch) P. Kumm. (šupinovka zlatozávojná)
• Pholiota squarrosa (Batsch) P. Kumm. (šupinovka kostrbatá)
• Phyllotopsis nidulans (Pers.) Singer (hlíva hnízdovitá)
• Piptoporus betulinus (Bull.) P. Karst. (březovník obecný)
• Plectania melastoma (Sowerby) Fuckel (ohnivec černý)
• Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm. (hlíva ústřičná)
• Pleurotus pulmonarius (Fr.) Quél. (hlíva plicní)
• Plicaturopsis crispa (Pers.) D. A. Reid (měkkouš kadeřavý)
• Pluteus cervinus (Schaeff.) P. Kumm. (štítovka jelení)
• Pluteus petasatus (Fr.) Gillet (štítovka žíhaná)
• Polyporus arcularius (Batsch) Fr. (choroš plástvový)
• Polyporus brumalis (Pers.) Fr. (choroš zimní)
• Polyporus ciliatus Fr. (choroš brvitý)
• Polyporus squamosus (Huds.) Fr. (choroš šupinatý)
• Polyporus varius (Pers.) Fr. (choroš měnlivý)
• Pseudohydnum gelatinosum (Scop.) P. Karst. (rosolozub huspenitý)
• Pseudomerulius aureus (Fr.) Jülich (dřevomorka zlatá)
• Pycnoporus cinnabarinus (Jacq.) Fr. (outkovka rumělková)
• Radulomyces molaris (Chaillet ex Fr.) M. P. Christ. (struhák blanitý)
• Ramaria eumorpha (P. Karst.) Corner (kuřátka Invalova)
• Rigidoporus sanguinolentus (Alb. & Schwein.) Donk (pórnatice krvavějící)
• Royoporus badius (Pers.) A. B. De (choroš smolonohý)
• Schizophyllum amplum (Lév.) Nakasone (mušlovka plstnatá)
• Schizophyllum commune Fr. (klanolístka obecná)
• Schizopora flavipora (Berk. & M. A. Curtis ex Cooke) Ryvarden (pórnovitka drobnopórá)
• Serpula lacrymans (Wulfen) J. Schröt. (dřevomorka domácí)
• Sparassis crispa (Wulfen) Fr. (kotrč kadeřavý)
• Steccherinum fimbriatum (Pers.) J. Erikss. (ostnateček brvitý)
• Stereum hirsutum (Willd.) Pers. (pevník chlupatý)
• Stereum rugosum Pers. (pevník korkovitý)
• Stereum subtomentosum Pouzar (pevník plstnatý)
• Tapinella atrotomentosa (Batsch) Šutara (čechratka černohuňatá)
• Tapinella panuoides (Batsch) E.-J. Gilbert (čechratka sklepní)
• Thelephora penicillata (Pers.) Fr. (plesňák čekankovitý)
• Trametes gibbosa (Pers.) Fr. (outkovka hrbatá)
• Trametes hirsuta (Wulfen) Pilát (outkovka chlupatá)
• Trametes trogii Berk. (outkovka Trogova)
• Trametes versicolor (L.) Lloyd (outkovka pestrá)
• Tremella foliacea Pers. (rosolovka mozkovitá)
• Trichaptum abietinum (Dicks.) Ryvarden (bránovitec jedlový)
• Trichaptum biforme (Fr.) Ryvarden (bránovitec dvoutvarý)
• Trichaptum fuscoviolaceum (Ehrenb.) Ryvarden (bránovitec hnědofialový)
• Trichoderma viride Pers. (zelenatka obecná)
• Tricholomopsis rutilans (Schaeff.) Singer (šafránka červenožlutá)
• Tyromyces chioneus (Fr.) P. Karst. (bělochoroš sněhobílý)
• Tyromyces lacteus (Fr.) Murrill (bělochoroš mléčný)
• Volvariella bombycina (Schaeff.) Singer (kukmák bělovlnný)
• Vuilleminia comedens (Nees) Maire (větvovka ojíněná)
• Xeromphalina campanella (Batsch) Maire (kalichovka zvonečková)
• Xylaria hypoxylon (L.) Grev. (dřevnatka parohatá)
• Xylaria longipes Nitschke (dřevnatka dlouhonohá)
• Xylaria polymorpha (Pers.) Grev. (dřevnatka kyjovitá)
• Xylobolus frustulatus (Pers.) Boidin (pevník rozpraskaný)
• Xylodon radula (Fr.) Ţura, Zmitr., Wasser & Spirin (kornatec okrouhlý)