DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

Český název: smrk ztepilý


Taxonomie: čeleď Pinaceae (borovicovité)Picea abiesPopis dřeviny: Jehličnatá dřevina s kuželovitým tvarem koruny, dorůstající výšky 50 m (vyjímečně až 70 m), je tedy nejvyšším evropským stromem. V mládí dosahují větve až k zemi, ve stáří je zavětvená pouze vrchní část koruny. Listy jsou jehlicovité, 2 cm dlouhé, tmavě zelené barvy. Borka je šedohnědá, drsná, rozpraskaná, tvořící šupiny. Samčí šištice jsou dlouhé 2 cm, červené barvy, samičí šištice zelené nebo červené, dlouhé až 6 cm. Zralé šišky jsou dřevnaté, hnědé, převislé, dlouhé až 15 cm. Smrk je dřevinou rostoucí zejména v severních oblastech a ve vyšších polohách, v rašeliništích a vlhkých polohách, v ČR je původní zejména ve vysokohorských smrčinách (od 1000 m n. m. až po horní hranici rozšíření lesa), v ostatních oblastech tvoří nepůvodní smrkové monokultury v hospodářsky využívaných lesních porostech.
Houby nalezené na smrku:


Antrodia serialis (Fr.) Donk (outkovka řadová)
Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink (václavka smrková)
Calocera viscosa (Pers.) Fr. (krásnorůžek lepkavý)
Climacocystis borealis (Fr.) Kotl. & Pouzar (plstnateček severský)
Coniophora puteana (Schumach.) P. Karst. (popraška sklepní)
Dacrymyces stillatus Nees (kropilka rosolovitá)
Exidia pithya Fr. (černorosol smrkový)
Fomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst. (troudnatec pásovaný)
Gloeophyllum abietinum (Bull.) P. Karst. (trámovka jedlová)
Gloeophyllum odoratum (Wulfen) Imazeki (anýzovník vonný)
Gloeophyllum sepiarium (Wulfen) P. Karst. (trámovka plotní)
Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. (kořenovník vrstevnatý)
Hypholoma capnoides (Fr.) P. Kumm. (třepenitka maková)
Hypholoma fasciculare var. fasciculare (Huds.) P. Kumm. (třepenitka svazčitá)
Hypholoma sublateritium (Schaeff.) Quél. (třepenitka cihlová)
Leucogyrophana mollusca (Fr.) Pouzar (dřevomorka meruňková)
Phaeolus schweinitzii (Fr.) Pat. (hnědák Schweinitzův)
Postia caesia (Schrad.) P. Karst. (bělochoroš modravý)
Ramaria eumorpha (P. Karst.) Corner (kuřátka Invalova)
Tapinella atrotomentosa (Batsch) Šutara (čechratka černohuňatá)
Tricholomopsis rutilans (Schaeff.) Singer (šafránka červenožlutá)
Xeromphalina campanella (Batsch) Maire (kalichovka zvonečková)• Další houby napadající jehličnany

• Podrobnější informace o této dřevině (Botany.cz)