DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

 • anamorfa - nepohlavní stádium vývojového cyklu hub vytvářející konidie nebo chlamydospory
 • apikulus - výrůstek na spodní straně bazidiospory, kterým je přirostlá ke sterigmatu (stopečce)
 • apresorium - plochý terčovitý útvar na hyfě parazitické houby v místě parazitace
 • askomycety - vřeckovýtrusné houby (více zde)
 • askospora - spora (výtrus) askomycet
 • askus (vřecko) - kyjovitý nebo vakovitý útvar akomycet, obsahující 8 (méně často 4) askospor
 • bazidie - buňka nebo vícebuněčný útvar na konci hyfy, kyjovitého nebo válcovitého tvaru, nesoucí na stopečkách (sterigmatech) výtrusy (bazidiospory)
 • bazidiola - neplodná buňka nebo vícebuněčný útvar na konci hyfy podobný bazidii, bez sterigmat
 • bazidiomycety - stopkovýtrusné houby (více zde)
 • bazidiospora - spora (výtrus) bazidiomycet
 • cystidy, cystidioly - neplodné útvary v hymeniu bazidiomycet
 • dvůrky - útvary vznikající činností lignivorních hub v napadeném dřevě (více zde)
 • ekoton - přechodné prostředí na rozhraní dvou biotopů (např. louky a lesa), je cenné bohatstvím druhů
 • enzym - bílkovinná látka, ovlivňující a urychlující chemické reakce v živém organismu
 • fakultativní parazit - patogen, který může obsazovat jak živý, tak i mrtvý organismus
 • fruktifikace - tvorba plodnic
 • generativní hyfy - základní hyfy, tenkostěnné, větvené, se septy
 • gutace - výdej vody v kapalném stavu
 • hyfa - vlákno, základní stavební jednotka těla hub; je většinou rozdělena přehrádkami v delší nebo kratší buňky; z hyf je složeno podhoubí a převážná část plodnice
 • hygrofánní - typ klobouku, jehož zbarvení nabývá za vlhka sytějších odstínů a za sucha bledne
 • hymenium - rouško, palisádově uspořádaná vrstva bazidií
 • hymenofor - část plodnice nesoucí hymenium
 • chlamydospora - vegetativní tlustostěnná spora
 • imperfektní plodnice - nedokonalé plodnice produkující konidie a chlamydospory
 • kapilicium (vlášení) - sterilní tlustostěnná vlákna, která se nacházejí mezi sporami ve sporokarpech hlenek a břichatkovitých hub
 • konidie - nepohlavně vzniklá rozmnožovací buňka na hyfě nebo konidioforu
 • konidiofor - hyfa, na níž se tvoří konidie
 • monofágní parazit - organismus parazitující na úzkém spektru hostitelů, většinou pouze na jednom druhu
 • mycélium (podhoubí) - vegetativní část stélky hub, čerpající výživu ze substrátu
 • obligátní parazit - patogen, který cizopasí výhradně na živém organismu
 • parafýza - sterilní hyfa mezi vřecky nebo bazidiemi
 • parazit (cizopasník) - organismus žijící nebo rostoucí výhradně na živých organismech, z nichž čerpá výživu (více zde)
 • patogen - původce onemocnění živých organismů
 • perfektní plodnice - dokonalé plodnice produkující spory
 • peridie - svrchní vrstva (obal) některých typů plodnic hub nebo aethalií hlenek
 • perithecium - typ plodnice vřeckovýtrusných hub kulovitého nebo lahvicovitého tvaru, jejíž vnitřní vrstvu pokrývají vřecka
 • plasmodium - slizovité jednobuněčné mnohojaderné stádium hlenek, které se pohybuje po substrátu
 • plodnice - část houby, v níž se vytvářejí buňky sloužící k rozmnožování
 • polyfágní parazit - organismus parazitující na širokém spektru hostitelů
 • přezka - spojení dvou buněk na hyfách sekundárního mycélia bazidiomycet
 • resupinátní - tvar plodnice, která je rozlitá po substrátu a nevytváří klobouk
 • rhizoidy - mycélium kořínkovitého nebo provázkovitého tvaru na bázi plodnice
 • rhizomorfa - myceliový provazec se sklerotizovanou tmavou vnější vrstvou (např. u václavky smrkové)
 • saprofyt - organismus rostoucí výhradně na odumřelých organismech, jejich zbytcích a na organických látkách nebo na minerálních půdách (více zde)
 • semiresupinátní (polorozlitá) - tvar plodnice, která je rozlitá po substrátu a klobouky vytváří pouze na okrajích
 • septum - přehrádka mezi buňkami v hyfách a v bazidiích hub
 • seta - tlustostěnná cystida, většinou tmavě zbarvená a na konci zašpičatělá
 • spora (výtrus) - jednobuněčná nebo vícebuněčná rozmnožovací částice
 • sporangium - výtrusnice, rozmnožovací orgán hub, v němž vznikají spory
 • sporulace - tvorba spor a jejich uvolňování do prostředí
 • sterigma - stopečka na povrchu bazidie, která nese výtrus
 • stroma - tuhý útvar složený z hyf, na kterém se tvoří plodné hyfy nebo buňky
 • subikulum - mycéliový povlak na povrchu substrátu, z něhož vyrůstají plodnice
 • syrrocium - typ podhoubí, jež tvoří blanité nebo kožovité povlaky, často vějířovitě rozprostřené
 • teleomorfa - pohlavní stádium vývojového cyklu hub vytvářející spory
 • thyly - vakovité, tenkostěnné vychlípeniny v cévách, vytvořené sousedními parenchymatickými buňkami
 • vélum (plachetka) - blanitý útvar chránící v mládí plodnici nebo její část